Naar het menu
Direct een afspraak maken

Privacy

De Beweegspecialist maakt je beter

De sportartsen van De Beweegspecialist doen er alles aan om je beter te maken.

Om goede zorg te kunnen verlenen leggen we je contactgegevens, je gezondheidsgegevens en in sommige gevallen je etnische afkomst vast. Dit doen we in lijn met de bepalingen over de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat we je gegevens alleen gebruiken voor je behandeling en de bijbehorende administratie en dat we je gegevens goed beschermen tegen inbreuk door derden.

We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Voor je medisch dossier is dat minimaal 15 jaar, voor keuringen voor bijvoorbeeld VeVa en ALO minimaal 3 jaar. Na deze termijn zullen we je gegevens verwijderen, tenzij je graag wil dat we ze langer bewaren.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Dit doen we via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na jouw toestemming. Onze medewerkers raadplegen je gegevens alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met zorgverzekeraars op basis waarvan wij onder meer je declaraties doorsturen.

Om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen vindt met enige regelmaat een kwaliteitsvisitatie plaats. De visitatie wordt uitgevoerd door mensen die zelf ook geheimhoudingsplicht hebben. Een van de onderdelen kan een controle op de kwaliteit van de dossiers zijn. Hierbij worden steekproefsgewijs een aantal dossiers ingezien. Wanneer je niet wil dat jouw dossier hierbij gebruikt wordt kun je dat aangeven.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot je gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat je gegevens niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan je verzoek (bijvoorbeeld omdat je verzoek tot inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht je je gegevens willen inzien, dan kun je daarover contact met ons opnemen.

Klachten

Mocht je een klacht of een compliment hebben over de wijze waarop wij je gegevens behandelen dan horen we dat graag van je. Mochten we er samen niet uitkomen en mocht bemiddeling door de klachtenfunctionaris evenmin een oplossing bieden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen aan ons hebben laat het ons dan weten:

De Beweegspecialist Sportartsen
tav. drs. E.J. Weijmans, sportarts
Sloterweg 1043-T
1066 CC Amsterdam
t. 020 210 12 20
e. info@beweegspecialist.nl