Naar het menu
Direct een afspraak maken

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Behandelaar: Weijmans Sportmedisch Advies.
Patiënt: de wederpartij van Behandelaar.
Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen Behandelaar en Patiënt.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandelingsovereenkomst tussen Patiënt en een Behandelaar waarop Behandelaar deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Behandelaar, voor welker uitvoering door Behandelaar van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden dan onderhavige wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Behandelaar en Patiënt zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Behandelaar zal de Behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
 2. De Patiënt is verantwoordelijk voor het tijdig aan Behandelaar verstrekken van de gegevens waarvan Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst. Indien de Patiënt de voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Behandelaar heeft verstrekt, heeft Behandelaar het recht de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Patiënt in rekening te brengen;
 3. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Behandelaar is uitgegaan van door de Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Behandelaar kenbaar behoorde te zijn;
 4. Annulering van een afspraak zal door de Patiënt minimaal 24 uur van te voren geschieden. Bij een annulering binnen 24 uur worden 50% van de behandelingskosten bij de Patiënt in rekening gebracht;
 5. Annulering van een afspraak bij een sportmedisch onderzoek dienen in afwijking van lid 3.4 48 uur van te voren te worden gemeld. Geschiedt de afmelding binnen 48 uur dan zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht bij de Patiënt.

Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten behandelingen te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Behandelingsovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Behandelingsovereenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Behandelaar de Patiënt hierover tevoren inlichten;
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Behandelaar daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Behandelingsovereenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
 4. In afwijking van lid 3 zal Behandelaar geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Behandelaar kunnen worden toegerekend.

Contractsduur

De Behandelingsovereenkomst tussen Behandelaar en een Patiënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Behandelingsovereenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Honorarium

 1. De Behandelaar berekent de kosten van behandeling zoals zichtbaar in de behandelkamer van de Behandelaar of op de website van de Behandelaar;
 2. De kosten van behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
 3. Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de behandelaar te richten;
 4. Voor aanbiedingen en Behandelingsovereenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 5., 8. en 9. tot en met 12. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 5. tot en met 12. van dit artikel;
 5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Behandelingsovereenkomst een vast honorarium overeenkomen;
 6. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Behandelaar, geldende voor de periode waarin de behandelingen worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 7. Wanneer BTW wordt geheven wordt dit nadrukkelijk vermeld op de factuur;
 8. Bij behandelingen met een looptijd van meer dan 3 maanden is Behandelaar gerechtigd de door de Patiënt verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan de Patiënt;
 9. Indien Behandelaar met de Patiënt een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel;
 10. Patiënt is in geval van prijsstijging gerechtigd de Behandelingsovereenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Behandelingsovereenkomst. Na ommekomst van deze periode is Patiënt gerechtigd de Behandelingsovereenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Patiënt is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet;
 11. Behandelaar zal de Patiënt het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Behandelaar zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden;
 12. Indien Patiënt de door Behandelaar kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Patiënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de behandelingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Behandelaar genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie op een door Behandelaar aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden;
 2. Indien Patiënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Patiënt van rechtswege in verzuim. Patiënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan over de hoofdsom, berekend over de periode van verzuim, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 3. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie door de patiënt, zal de behandelaar de patiënt een betalingsherinnering toesturen;
 4. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de 1ste betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting, dan zal een 2e aanmaning verzonden worden. Tevens wordt een bedrag van € 15,00 aan administratie en rente kosten boven op het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Wordt na deze 2e aanmaning niet terstond de betalingsachterstand voldaan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten;
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Behandelaar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Patiënt een andere volgorde voor de toerekening van betalingen aanwijst;
 6. Deze voorwaarden gelden bij gebreke van een afspraak van contante of daarmee gelijk te stellen betaling;
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG) of een andere instantie over tarief en/of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van de behandelaar de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van de behandelaar van ondergeschikte aard is. De patiënt dient de behandelaar per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 48 uur na de behandeling althans binnen 48 uur nadat de patiënt redelijkerwijs de klacht heeft ondervonden.

Incassokosten

 1. Indien de patiënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van Patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger. Er geldt een minimumbedrag aan incassokosten van € 40 en een maximum van € 6.775 exclusief BTW. Ze worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na intreden van het verzuim- niet alsnog na schriftelijke aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan;
 2. Indien Behandelaar hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
 3. In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Patiënt.

Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Behandelingsovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;
 2. Indien de Behandelingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door Patiënt, heeft Behandelaar recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Behandelaar zijn toe te rekenen. Voorts is Patiënt gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte behandelingen;
 3. Indien de Behandelingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door Behandelaar, zal Behandelaar in overleg met Patiënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten behandelingen aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Patiënt toerekenbaar zijn;
 4. Indien de overdracht van de behandelingen voor Behandelaar extra kosten met zich meebrengt, is Patiënt gehouden deze te vergoeden.

Opschorting en ontbinding

 1. Behandelaar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Behandelingsovereenkomst op te schorten of de Behandelingsovereenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de Behandelingsovereenkomst Behandelaar op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Patiënt de verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Patiënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 2. Indien de Behandelingsovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Behandelaar op de Patiënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Behandelaar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Behandelingsovereenkomst.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Behandelaar aan Patiënt bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Patiënt gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een daartoe luidend verzoek van Behandelaar in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Patiënt deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening;
 2. Indien Patiënt na daartoe strekkende aanmaning, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 11.1 genoemde verplichting, heeft Behandelaar het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Patiënt te verhalen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Behandelaar aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 2. Indien Behandelaar aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Behandelaar te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de behandeling, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Behandelaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 4. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade;
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Behandelaar.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Behandelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Behandelaar niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Behandelaar worden daaronder begrepen;
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Behandelingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 4. Voor zoveel Behandelaar ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Behandelaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Patiënt is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke Behandelingsovereenkomst.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Behandelingsovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Behandelaar gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Behandelaar zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Behandelaar niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Behandelingsovereenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;
 3. Behandelaar zorgt ervoor dat zij een zorgvuldige cliëntenadministratie voert. Deze cliëntenadministratie zal voldoen aan alle door de wet gestelde privacyregels.

Klachtenregeling

 1. Patiënten met klachten kunnen zich wenden tot de website voor de vereniging van sportgeneeskunde (www.sportgeneeskunde.com);
 2. Op de website genoemd in 15.1 vindt de Patiënt die een klacht wil indienen onder het kopje “Klachtenregeling sportgeneeskunde” informatie over de Klachtenregeling en het Aanmeldingsformulier Klachtenregeling;
 3. Deze Klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector stelt.

Geschillen

De rechter in wiens arrondissement de vestigingsplaats van Behandelaar zich bevindt zal bij uitsluiting bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

Op elke Behandelingsovereenkomst tussen Behandelaar en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.